-29% TDS EC Meter แบบพกพา

เครื่องวัด TDS EC Meter 


เครื่องวัดคุณภาพน้ำ TDS EC meter เครื่องนี้มีการวัดค่าได้ทั้ง TDS และ EC

ค่า TDS คือ ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำ(มิลลิกรัม/ลิตร หรือ ppm) ค่าของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำ พวกแร่ธาตุต่างๆ เมื่อทำการวัดค่าแล้วจะแสดงออกมาเป็นผลรวมของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำ ตัวเลขผลลัพธ์ของTDSที่แสดงออกมานั้นทำให้เรารู้ถึงคุณภาพน้ำได้ ซึ่งค่าตัวเลขนี้ท่านผู้ใช้งานต้องนำไปเปรียบเทียบกับใช้งานของคุณภาพน้ำอีกที

ค่า EC เป็นการวัดค่ากระแสไฟฟ้าในน้ำโดยเมื่อทำการวัดค่าของตัวอย่างน้ำก็จะทำให้เราทราบค่าของกระแสไฟฟ้าในน้ำ เช่นนำไปวัดค่าของน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆว่ามีแร่ธาตเจอปนมากน้อยแค่ไหน นำไปตรวจสอบคุณภาพได้ หากน้ำบาดาลมีค่ามากๆแสดงว่ามีแร่ธาตุอยู่มาก มีความเค็มมาก หรือถ้านำไปใช้ตรวจสอบปุ๋ยก็จะทำให้เรารู้ว่าปุ๋ยมีความเข้มข้นมากหรือน้อยได้ 


Specifications

Conductivity : 0 - 9990 us/cm

TDS : 0 - 5000ppm

Degrees Celsius : 0.1 - 80℃, Fahrenheit : 32.0 - 176℉

Accuracy : 2%

Size : 154 x 30 x 14 mm


เครื่องวัด TDS EC mter เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใช้วัดค่าน้ำ การทำน้ำดืม น้ำใช้ น้ำสำหรับปลูกพืชต่างๆหรือปลูกผักไฮโดรโปนิคก็จำเป็นต้องใช้งาน  และการตรวจเช็คน้ำเพื่อใช้เป็นเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ตรวจเช็คน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆก่อนใส่ในบ่อเลี้ยง เครื่องวัดมีประโยชน์และนำไปพลิกแพลงในการใช้งานได้ทุกอุตสาหกรรม

คลิ๊ปวีดีโอแนะนำการใช้งาน TDS EC Meter แบบพกพา


ก่อนการวัดผู้ใช้ต้องเก็บตัวอย่างน้ำมาให้ได้ก่อน

1.ล้างขวดที่จะนำไปเก็บตัวอย่างให้สะอาดก่อน 2-3ครัง

2.ให้ขวดฝาเกลียวขนาด 500-1000ml

 • ถ้าเป็นน้ำในแม่น้ำ น้ำคลอง หรือทะเล เป็นน้ำไหล ให้ไปเก็บตัวอย่างน้ำกลางคลอง หรือกลางแม่น้ำ โดยสามารถเก็บลึกลงไปบริเวณใกล้ๆกับผิวน้ำได้
 • ถ้าเป็นแหล่งน่ำที่นิ่ง ให้หาภาชนะที่เป็นขวดแล้วใช้นิ้วมือปิดปากขวดจุ่มลงไปให้ลึกประมาณ1เมตร แล้วเก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจสอบ
 • ถ้าเป็นน้ำประปา ให้เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ 3-4 นาทีแล้วค่อยเก็บตัวอย่าง
 • น้ำบาดาลให้สูบขึ้นมาเปิดเครื่องสูบน้ำทิ้งไว้สัก5นาทีแล้วจึงค่อยหาภาชนะมาเก็บตัวอย่างน้ำ

การตรวจค่าน้ำให้ได้ผล ควรจะตรวจวัดค่าน้ำตัวอย่างภายใน24ชั่วโมง


ระดับค่า EC meter ต่อการวัดค่าการนำไฟฟ้าที่มีผลต่อพืช

1.น้ำที่มีคุณภาพดี เมื่อวัดค่าด้วยEC meter ต้องมีค่าต่ำกว่า 700ไมโครโมล์/ซม. หรืออมีสารที่ละลายได้ทั้งหมดต่ำกว่า450 ppm เป็นน้ำที่ดีที่ใช้ได้ไม่มีข้อจำกัด

น้ำที่ดีมากในการใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ หรือนำไปใช้งานด้านอื่นๆ ค่าTDS ที่วัดได้ต้องต่ำกว่า 450 ppm

2.น้ำที่มีคุณภาพปานกลาง มีค่าEC นำไฟฟ้า 700-3000 ไมโครโมล์/ซม. หรืออมีสารที่ละลายได้ทั้งหมดต่ำกว่า450-2000 ppm เป็นน้ำที่มีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อย ซึ่งมีความเค็มของน้ำ นำไปใช้กับพืชทนเค็ม หรือมีระบบระบายเกลือ

450-2000 ppm เป็นน้ำที่มีคุณภาพระดับปานกลาง สามารถน้ำไปใช้กับพืชที่ทนเค็มได้ ต้องตรวจสอบว่าในระดับความเข้มข้นของน้ำในแหล่งน้ำนั้น ควรใช้กับพืชชนิดไหนได้บ้าง

3.น้ำที่มีคุณภาพต่ำ มีค่าEC นำไฟฟ้าสูงมากกว่า 3000 ไมโครโมล์/ซม. หรืออมีสารที่ละลายได้ทั้งหมดต่ำกว่า450-2000 ppm เป็นน้ำที่มีข้อจำกัดมาก ซึ่งมีความเค็มของน้ำมากถึงขั้นรุนแรง นำไปใช้กับพืชทนเค็มมาก 

2000 ppm เป็นน้ำที่มีคุณภาพต่ำ มีความเค็มมาก ไม่ควรนำมาใช้กับพืช อาจจะนำมาใช้กับพืชที่ทนเค็มบางชนิด

เปรียบเทียบคุณภาพน้ำกับควาเค็ม

น้ำจืด : น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม / ลิตร TDS

น้ำกร่อย : 500 ถึง 5000 มิลลิกรัม / ลิตร TDS

น้ำเค็ม : 5000 ถึง 30000 มิลลิกรัม / ลิตร TDS

น้ำเกลือ น้ำทะเล : 30,000 ถึง 40,000 มิลลิกรัม / ลิตร TDS

hypersaline : มากกว่า 40,000 มิลลิกรัม / ลิตร TDS


น้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ต้องไปม่เกลือมากเกินไป

สัตวปก 3,000 ppm

มา 8,400 ppm

แกะ 12,000 ppm

วัวนม 7,000 ppm

วัวเนื้อ 10,000 ppm


มิเตอร์วัดปุ๋ย (EC Meter) ทำให้เราทราบความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารพืช นำไปวัดค่าECกับปุ๋ยถ้าวัดค่าได้มากก็มีแร่ธาตุในปุ๋ยมาก หรือนำไปใช้วัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ 

การใช้งานในการตรวจสอบน้ำที่จะใช้กับพืช สัตว์ น้ำดืม น้ำใช้อุปโภค บริโภค ควรศึกษาค่าต่างๆดูนะครับ เช่นพืชแต่ละชนิดต้องการคุณภาพของน้ำที่ต่างกัน

เทียบหน่วยซีเมนต์ กับ ppm

1 mS/cm หรือ 10 CF จะมีความเข้มข้นประมาณ 640 - 650 mg/L (หรือ ppm)

ค่าการนำไฟฟ้าของเกลือที่ละลายอยู่ในน้ำ วัดจาก EC มิเตอร์มีหน่วยเป็นไมโครโมล์ต่อเซนติเมตร (µmho/cm) มิลลิโมล์ต่อเซนติเมตร (mmho/cm) มิลลิซีเมน /เซนติเมตร หรือเดซิซีเมนต่อเมตร (dS/m)

 • น้ำ 1 dS/m = 1mS/cm = 1000 µS/cm = 1000 µmho/cm = 640 mg/l =640 ppm TDS
 • mS/m x 0.01 = dS/m
 • EC x 10-3 หมายถึง mmho/cm
 • EC x 10-6 หมายถึง µmho/cm เปลี่ยนหน่วยเป็น mmho/cm ดวยการคูณ x1,000
 • เกลือ1กรัมต่อลิตร ในน้ำที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำมีค่าการนำไฟฟ้าประมาณ 1.5 dS/m
 • ในน้ำ  ECw; 1 dS/m =600 ppm
 • ในดิน  ECe; 1 dS/m =640 ppm
ppm = ส่วนของเกลือในนํ้า 1,000,000 สวน 1 ppm = 1 มิลลิกรัม/ลิตร = 1 กรัม/ลบ.ม. 

10,000 ppm = 1%


การวัดค่าEC เวลาวัดได้หน่วยเป็น µS/cm (ไมโครซีเมนต์ / เซ็นติเมตร) เราสามารถแปลงหน่วยให้เป็น mS/cmก็ได้

ยกตัวอย่างจากการทดสอบจริง
น้ำบาดาลที่บ้านผมเป็นบ่อเจาะใหม่ นำTDS-EC Meterมาใช้วัด สามารถวัดค่า
ECได้ 2043 µS/cm
ผมต้องจะนำน้ำไปใช้กับกล้วยไม้ที่ต้องการน้ำที่มีค่า
EC ไม่เกิน700 µS/cm
ซึ่งน้ำมีค่า
ECมากกว่า 700 µS/cm ไม่สามารถนำไปใช้กับกล้วยไม้ได้

 

ถ้าจะแปลงหน่วย µS/cm ให้เป็น mS/cm(มิลลิซีเมนต์ / เซ็นติเมตร)  ต้องหารด้วย1000

ตัวอย่างการแปลงหน่วย ค่าน้ำบาดาล 2043 µS/cm

แปลงหน่วย µS/cm ให้เป็น mS/cm  (นำค่าที่วัดได้ที่เป็นหน่วย µS/cm ไปหารด้วย 1000)

2043/1000=2.043 mS/cm

 

วิธีแก้ไขคือ
1.เปลี่ยนไปใช้แหล่งน้ำอื่น
2.สูบน้ำบาดาลมาพักไว้ให้ตกตะกอน แล้วนำน้ำบนผิวน้ำที่ตกตะกอนแล้วมาผสมกับน้ำดีให้เกิดการเจือจาง แล้วนำ
ECไปวัดให้ได้ค่าไม่เกิน700 µS/cm ถึงจะนำไปใช้งานได้

3.กรอง เป็นวิธีที่สินเปลือง แนะนำให้หาแหล่งน้ำใหม่ 

TDS EC Meter แบบพกพา

 • : 4554
 • รหัส/รุ่น: TDS EC Meter แบบพกพา
 • สถานะสินค้า: มีสินค้า
 • 690.00บาท
 • 490.00บาท

คำค้น: เครื่องวัดค่า ec, เครื่องวัด tds, ec meter ราคา, เครื่องวัด tds, tds meter, ec meter, tds ec meter