ลูเมน(Lumen) คืออะไร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลูเมน Lumen 

ทำความเข้าใจกับแรงเทียนกันก่อน แรงเทียน คือหน่วยการวัดความเข้มของแสงจากจุดศูนย์กลางมีรัศมี1ฟุตโดยรอบเป็นวงกลม จะมีค่าเท่ากับ1ฟุตแคนเดิล

1ฟุตแคนเดิล(fc) มีค่าเท่ากับ 1ลูเมน (lm)

1 แคนเดลา (cd) = 12.57ลูเมน (lm)

Lumens เป็นหน่วยวัดของแสงสว่างทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากหลอดไฟ LED หรือไฟฉาย

นำแหล่งกำเนิดแสงที่มีปริมาณแสง1 แคนเดลา หรือ1กําลังเทียน ไปวางที่จุดศูนยกลางของวงกลม 1 ลูเมนคือแสงที่สองบนพื้นผิวที่หนึ่งตารางเมตร แสงส่องสว่างไปยังพื้นที่ผิวทรงกลมมีรัศมี1เมตร คาความเขมของแสงสวาง 1 แคนเดลา จะมีปริมาณจํานวนเสนแรงที่เปล่งออกมาเทากับ 12.57 ลูเมน พื้นที่ทั้งหมดของทรงกลมจะมีค่าแสงเท่ากับ12.57ลูเมน